Algemene voorwaarden X2Medic B.V.


Hoofdstuk 1: inleidende bepalingen

Artikel 1 Algemeen  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden • Opdrachtgever: de partij (exclusief de ZZP-er) die een overeenkomst met X2Medic B.V. aan gaat inzake het verstrekken van een op arbeidsbemiddeling gebaseerde dienstverlening door X2Medic B.V. aan deze partij.
• X2Medic B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X2Medic B.V., gevestigd te (5611BJ) Eindhoven aan de Lichttoren 32, ingeschreven in het handelsregister met nummer 78746833.
• Bemiddelingsovereenkomst ZZP: overeenkomst waarbij X2Medic B.V. een ZZP’er in het kader van diens uitoefening van zijn bedrijf of de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om zelfstandig werkzaamheden te verrichten.
• Detachering: de overeenkomst waarbij X2Medic B.V. een natuurlijk persoon ter beschikking stelt aan Opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
• Dienstverleningsovereenkomst: overeenkomst waarin de ene partij aan de andere een dienst verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
• ZZP-er: de persoon die door tussenkomst van X2Medic B.V., op basis van een (overeenkomst tot) bemiddeling ZZP, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.  
• Gedetacheerde: de natuurlijk die bij X2Medic B.V. in loondienst werkt met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever door middel van detachering.
• Dienstverlening: de diensten aangeboden door X2Medic B.V., zoals detachering en de bemiddeling van ZZP’ers • Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.    


Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en X2Medic B.V. en de hiertoe gesloten overeenkomsten tussen X2Medic B.V., haar opdrachtgevers en de ZZP’er en werknemer in loondienst bij X2Medic B.V. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met X2Medic B.V. voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

3. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever of ZZP’er wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door X2Medic B.V. en Opdrachtgever.

6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging. 


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft X2Medic B.V. het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Offertes van X2Medic B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.  


Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie

1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke X2Medic B.V. volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan X2Medic B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan X2Medic B.V. ter beschikking zijn gesteld, heeft X2Medic B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 


Hoofdstuk 2: detachering

Artikel 5 overeenkomst

1. De Detachering tussen X2Medic B.V. en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de Detachering door X2Medic B.V. aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

2. De Detachering wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst tot Detachering (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Detachering.

3. De Detachering strekt tot de terbeschikkingstelling van Gedetacheerde aan Opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

4. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de persoon van Gedetacheerde, worden overeengekomen (en vastgelegd) in de overeenkomst tot Detachering.

5. X2Medic B.V. zal zich inspannen om Gedetacheerde, voor zover Opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van Gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.

6. Het staat X2Medic B.V. vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit de een eventueel op X2Medic B.V. van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin Gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. X2Medic B.V. heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten. 


Artikel 6 Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever geldt als werkgever van Gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om Gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan Gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat Gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.

2. X2Medic B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de Gedetacheerde, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van X2Medic B.V. bij opdrachtgever werkzaamheden verricht, van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag wordt vertrouwd.  

3. De aansprakelijkheid voor directe schade van X2Medic B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever X2Medic B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stel, stellende daarbij een redelijke termijn te zuivering van tekortkoming en X2Medic B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat X2Medic B.V. in staat is adequaat te reageren.

4. Indien Opdrachtgever de Gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden ter zake een adequate verzekering af te sluiten.

5. De aansprakelijkheid van X2Medic B.V. voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door X2Medic B.V. ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, doch niet hoger dan het bedrag waarvoor X2Medic B.V. verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

6. X2Medic B.V. aanvaart geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

7. Aansprakelijkheid van X2Medic B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. X2Medic B.V.  accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.  


Artikel 7 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart X2Medic B.V. voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerker van X2Medic B.V. indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan. 2. X2Medic B.V. vrijwaart Opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door X2Medic B.V. verschuldigd in verband met medewerkers van X2Medic B.V. die werkzaam zijn aan de werkopdracht van opdrachtgever.  


Artikel 8 Geheimhouding

1. Het staat Opdrachtgever vrij met Gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt.

2. Het staat Opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met Gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van Gedetacheerde in het kader van de Detachering.  


Artikel 9 Beëindiging van de Detachering

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de Detachering heeft te gelden:

1. dat Opdrachtgever Gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de Detachering;

2. de Detachering van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen X2Medic B.V. en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. X2Medic B.V. is niet schadeplichtig. X2Medic B.V.  zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe Detachering;

3. de looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier weken voor de afloopdatum schriftelijk bij X2Medic B.V. is ingediend. Wanneer X2Medic B.V. binnen vier weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlening niet meer mogelijk zijn.

4. indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van Gedetacheerde, zal X2Medic B.V. zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat een nieuwe overeenkomst tot Detachering;

5. indien de duur van de Detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de  Detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, X2Medic B.V. hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van X2Medic B.V. die daarvan het direct of indirecte gevolg is. 


Hoofdstuk 3 Bemiddeling ZZP’ers 

Artikel 10 overeenkomst

1. De bemiddeling ZZP tussen X2Medic B.V. en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP door X2Medic B.V. aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.

2. De overeenkomst tot Bemiddeling ZZP wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst tot bemiddeling ZZP (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of ZZP’er blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP.

3. De overeenkomst tot Bemiddeling ZZP strekt tot het verrichten van een opdracht voor Opdrachtgever door de ZZP’er, als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, middels tussenkomst van X2Medic B.V..

4. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP.

5. Opdrachtgever na bemiddeling van Bemiddelaar aan ZZP’er de opdracht wenst te verstrekken om buiten dienstverband voor hem werkzaamheden te verrichten onder de voorwaarden zoals overeengekomen in deze overeenkomst

6. De overeenkomst door Opdrachtgever en ZZP’er wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij ZZP’er de werkzaamheden uitvoert in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep/bedrijf en de bepalingen van Titel 7 van Boek 7 BW op de Overeenkomst van toepassing zijn, behoudens indien en voor zover daarvan door Partijen in de Overeenkomst is afgeweken

7. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat ZZP‘er ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht 


Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. X2Medic B.V. sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de ZZP’er door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.

2. ZZP’er verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering heeft een maximale dekking van 2500.000 (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) per gebeurtenis en maximaal € 5000.000 (zegge: vijfmiljoen euro) per jaar. Zzp’er garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of ZZP’er jaarlijks een kopie van deze betaalde aansprakelijkheidsverzekering aan Opdrachtgever en/of X2Medic B.V. overleggen.

3. Opdrachtgever is gehouden X2Medic B.V. nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, ZZP’er, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt X2Medic B.V. alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.

4. Door een overeenkomst tot Bemiddeling ZZP aan te gaan, geven Opdrachtgever, de ZZP’er en X2Medic B.V. uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van één van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen of gelijkgestelden, met het gevolg dat X2Medic B.V. noch Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies.

5. Indien X2Medic B.V., als gevolg van de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder - niet limitatief - begrepen de Belastingdienst en UWV WERKbedrijf, vrijwaart Opdrachtgever X2Medic B.V. daarvoor. Opdrachtgever vergoedt X2Medic B.V.  alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

6. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop Opdrachtgever en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 3 dagen na de wijziging bij X2Medic B.V. te melden.

7. De aansprakelijkheid van X2Medic B.V. voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door X2Medic B.V. ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag, doch niet hoger dan het bedrag waarvoor X2Medic B.V. verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

8. Aansprakelijkheid van X2Medic B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gedetacheerde of ZZP’er, ongeacht het soort Dienstverlening. X2Medic B.V. accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een Gedetacheerde of ZZP’er zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt. 


Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst tot bemiddeling ZZP’er
In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP heeft te gelden:

1. dat Opdrachtgever ZZP’er, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP;

2. de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP van rechtswege eindigt, wanneer de overeenkomst tussen X2Medic B.V. en de ZZP’er eindigt, ongeacht de reden daarvan. X2Medic B.V. is niet schadeplichtig. X2Medic B.V.  zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen;

3. indien de duur van de overeenkomst tot Bemiddeling ZZP afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, X2Medic B.V. hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren.

4. Indien ZZP’er eenzijdig besluit een Opdracht met Opdrachtgever, welke door tussenkomst van X2Medic B.V. tot stand is gekomen, te staken, zonder voorafgaand overleg met en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en/of X2Medic B.V., is ZZP’er een direct opeisbare boete verschuldigd aan X2Medic B.V. en aan Opdrachtgever. Deze boete bedraagt € 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderdvijftig euro) per partij. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor X2Medic B.V. en/of Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Partijen komen thans reeds uitdrukkelijk overeen dat Bemiddelaar en Opdrachtgever gerechtigd zijn deze boete te verrekenen/in te houden op betalingen welke zijn nog aan ZZP’er moeten voldoen.


Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen

Artikel 13 Termijn van uitvoering 

1. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever X2Medic B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld. 


Artikel 14 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal X2Medic B.V. de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal X2Medic B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal X2Medic B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 


Artikel 15 Contractduur 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project /  de in de Overeenkomst omschreven opdracht.

2. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden:
- Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld;
- Indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt;
- Indien het bedrijf wordt geliquideerd;
- Indien ten laste van een partij beslag wordt gelegd.
X2Medic B.V. kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens die in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt X2Medic B.V. daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. 


Artikel 16 Tarieven 

1. Tenzij ander vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door X2Medic B.V. te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren.

3. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.

4. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven/honoraria van X2Medic B.V. exclusief btw en parkeerkosten.

5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van X2Medic B.V. 


Artikel 17 Betaling 

1. Uitsluitend Opdrachtgever is aan ZZP’er een vergoeding verschuldigd voor de uitvoering de Opdracht. Betaling door Opdrachtgever ten aanzien van de ZZP’er dan wel de Gedetacheerde dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door X2Medic B.V. aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever blijft onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor nakoming van deze betalingsverplichting.

2. X2Medic B.V. factureert namens ZZP’er. Opdrachtgever betaalt vervolgens X2Medic B.V. en X2Medic B.V. betaalt ZZP’er namens Opdrachtgever.

3. X2Medic B.V. draagt zorg voor betaling aan de ZZP’er dan wel de Gedetacheerde. X2Medic B.V. zal ZZP’er betalen op het moment dat X2Medic B.V. de betaling van Opdrachtgever dienaangaande heeft ontvangen. Ten aanzien van de betaling aan ZZP’er vervult Bemiddelaar uitsluitend een kassiersfunctie. Betaling door X2Medic B.V. aan ZZP’er bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens ZZP’er op basis van deze Overeenkomst. X2Medic B.V.  is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de betaling door Opdrachtgever aan ZZP’er. Het debiteurenrisico ligt altijd bij ZZP’er.

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die X2Medic B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.

7. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij X2Medic B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door X2Medic B.V. rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting welke niet wordt opgeschort.


Artikel 18 Vooruitbetaling zekerheidstelling

X2Medic B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op X2Medic B.V. rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van X2Medic B.V. op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.  


Artikel 19 Overmacht

In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, stremming in het vervoer, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, rand overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van X2Medic B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.