Ik ben ZZP'er in de zorg, hoe voorkom ik schijnzelfstandigheid?
20 juli 2021 
in ZZP

Ik ben ZZP'er in de zorg, hoe voorkom ik schijnzelfstandigheid?


Belangrijke items die met je zelfstandigheid te maken hebben en waar je als ZZP'er aan moet voldoen

Meerdere opdrachtgevers

Minimaal 3 opdrachtgeverswerkgevers per jaar en maximaal 70% bij één van de drie opdrachtgevers.

Ondernemersrisico

Als opdrachtgevers niet betalen komt dat voor eigen rekening van de ZZP'er. De ZZP'er loopt financieel risico als hij/zij zijn werk niet goed doet. De ZZP'er zal niet meer ingehuurd worden door die opdrachtgever en heeft van die opdrachtgever dan ook geen inkomsten meer. De ZZP'er is verantwoordelijk voor de schulden die zijn eenmanszaak oploopt.

Gezagsverhouding

De ZZP'er zal niet de blind uitvoerende kracht zijn, en zal altijd zijn handelingen uitvoeren als hij/zij hier de bekwaamheid en bevoegdheid voor heeft. Daarnaast zal de ZZP'er ook zelf de beslissing nemen of de handeling(en) die van hem/haar gevraagd wordt door hem/haar uitgevoerd wordt met de vakinhoudelijke kennis en ervaring die hij/zij bezit.

Voorbeeld: Een arts vraagt aan ZZP'er om een dubbel dosering van een medicijn te injecteren bij een patiënt. ZZP'er besluit door zijn kennis over de handeling en de kennis van het medicijn deze injectie niet uit te voeren, omdat dit een afwijkend procedure is die de patiënt schade kan berokkenen. Vanzelfsprekend zal de ZZP'er zijn besluit onderbouwen.

De opdrachtgever mag dus geen instructies geven over de manier waarop het resultaat bereikt moet worden. Wat dan overblijft is enkel de aanwijzingsbevoegdheid

Uniform

Overweging kan zijn om de ZZP'er te laten werken in een eigen uniform van zijn eenmanszaak voorzien van een logo. Andere optie zou kunnen zijn een uniform van de betreffende opdrachtgever, met een badge van de ZZP'er voorzien van logo en bedrijfsgegevens.

E-mail adres van opdrachtgever

Opdrachtgevers maken regelmatig een e-mailadres automatisch aan voor ZZP'er die voor langere tijd geplaatst zijn. Advies zou zijn om dit ongedaan te laten maken en uit de standaardprocedure te halen bij ziekenhuizen.

Website

De ZZP'er zou een website kunnen maken, waaruit blijkt dat hij/zij een eenmanszaak heeft en van hieruit zijn werkzaamheden verricht.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Om het onderscheid te kunnen maken tussen loondienst personeel en een ZZP'er, is het raadzaam voor een ZZP'er om geen vergadering, kerstborrels of andere bijeenkomsten van het loondienstpersoneel bij te wonen.

Softwaresystemen

ZZP'er kan laten zien dat hij/zij in staat is om met verschillende software systemen te werken denk hierbij aan: HIX, EPIC, EZIS, SAP.

Bedrijfs- beroepsaansprakelijkheidsverzekering

ZZP'er verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren Opdracht adequate bedrijfs- beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering heeft een maximale dekking van 2.500.000 (zegge: tweeënhalf miljoen euro) per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000 (zegge: vijf miljoen euro) per jaar. ZZP'er garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald. Op verzoek van Opdrachtgever en/of Bemiddelaar zal ZZP'er jaarlijks een kopie van deze aansprakelijkheidsverzekering, een kopie/bewijs van de laatst betaalde premienota en/of een certificaat van verzekering aan opdrachtgever en/of Bemiddelaar overleggen.

 

Klachtenfunctionaris

Volgens de wet Wkkgz is de ZZP’er in de zorg hiertoe verplicht. De klachtenfunctionaris van het ziekenhuis dient bij een klacht over de ZZP’er de klacht door te zetten naar de klachtenfunctionaris van ZZP’er.

Scholing en certificaten

De ZZP'er hanteert zijn eigen protocollen die hij/zij iedere jaar heeft laten toetsen door een gecertificeerde instantie, en neemt daar waar volgens hem/haar mogelijk de protocollen van de opdrachtgever waar hij/zij werkzaam is in acht. De ZZP'er beschikt over de kennis en vaardigheid die bij zijn of haar functie als gespecialiseerd verpleegkundige hoort, en kan dit ook door middel van certificaten aantonen. Deze certificaten zullen up-to-date worden gehouden door ZZP'er en deze kan dit ook aantonen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: Basic Life Support, Advanced Life Support, ABCDE-Methodiek.

Als de ZZP'er een scholing dient te volgen bij een opdrachtgever om bepaalde functies te kunnen/mogen doen, denk hierbij aan lid worden van het reanimatieteam, is het noodzakelijk dat de zelfstandige hiervoor betaald. Zodat deze kan aantonen dat hij zelf geïnvesteerd heeft in deze scholing. Opdrachtgever zou een factuur kunnen sturen naar ZZP'er voor deelname aan deze scholing.

Onderscheidend zijn

Het delen van kennis aan de collegae van andere opdrachtgevers kan laten zien dat jij onderscheidend bent ten opzichte van de loondienst medewerker. Voorbeeld: ZZP'er is bedreven in infuusprikken onder echo-geleiding. Bij de opdrachtgever waar de ZZP'er op dat moment werkzaam is, is deze expertise nog niet aanwezig. ZZP'er geeft een onderwijs moment om zijn kennis met zijn collegae te delen.

Eigen materialen en apparatuur

Het meebrengen van eigen materialen en apparatuur is in de werkzaamheden in de gezondheidszorg niet altijd gewenst. Dit in verband met hygiëne en ook de afstemming van de materialen van de afdeling waar de ZZP'er werkzaam is ten opzichte van de overige afdelingen van de opdrachtgever.

De opdrachtgevers hanteren ieder zijn eigen hygiënemaatregelen en hierbij is het voor veel opdrachtgevers niet wenselijk om materialen te hanteren die niet door de opdrachtgever zelf gecontroleerd zijn. De ZZP'er is volledig op de hoogte van de hygiënemaatregelen die landelijk gelden en is in staat om deze in combinatie met de specifieke richtlijnen van de opdrachtgever toe te passen.

Materialen opdrachtgever en overige afdelingen

Opdrachtgevers werken met door hen gekozen leveranciers en merken. Om continuïteit te behouden in de werkzaamheden wil opdrachtgever dat ZZP'er de door opdrachtgever gekozen materialen en apparatuur hanteert. ZZP'er is in staat om met de door opdrachtgever gekozen materialen en apparatuur te werken door zijn brede kennis en ervaring, ZZP'er kan indien gewenst met opdrachtgever afstemmen om eigen materialen mee te nemen.

Ziekte en verzuim

Indien ZZP'er wegens ziekte of anderszins zijn werkzaamheden bij opdrachtgever niet kan uitvoeren, dan zal de ZZP'er zelf voor vervanging moeten regelen.

Hieronder een overzicht van zaken die je in de rol als ZZP'er kunt gebruiken om schijnzelfstandigheid te voorkomen


ZZP'er in de rol van zorgprofessional

- Inschrijving beroepsorganisatie;*

- Diploma’s, bevoegd en bekwaam;*

- Bij- en nascholing aantoonbaar op orde*

- Plan voor bij- nascholing of opleiden

ZZP'er in de rol als zorgaanbieder

- Beschikking over een eigen cliënten dossier;*

- Aan kunnen tonen van cyclus van leren en verbeteren;*

- Bewijs van organiseren jaarlijkse intervisie;*

- Aansluiting bij een klachtenregeling;*

- Eigen registratie van incidenten / calamiteiten;*

- Inschrijving brancheorganisatie;#

- Aantoonbaar bekwaam met medische technologie (indien van toepassing)*

- Aantoonbaar bekwaam in wetgeving vrijheidsbeperking (indien van toepassing);*

- Aantoonbaar bekwaam in medicatie verstrekken (indien van toepassing)*

ZZP'er in de rol als IB ondernemer

- Inschrijving KvK*

- BTW nummer*

- BTW vrijstelling indien van toepassing

- Polis beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid*

- CV

- Verklaring omtrent Gedrag indien gewenst (bij Wlz zorg verplicht)

- Verklaring betalingsgedrag indien BTW van toepassing

- Aantoonbaar debiteurenrisico#

- Aantoonbaar niet economisch afhankelijk#

- Investeringen, via reclame, duurzame bedrijfsmiddelen, etc.#

- Goede organisatiegraad binnen onderneming (o.a. financiële administratie)#

ZZP'er in de rol ‘buiten dienstbetrekking

- Facturatie uit eigen naam richting opdrachtgever;@

- Geen dienstbetrekking bij opdrachtgever 6 maanden voorafgaand;*

- Afgebakende opdracht met start- en stopdatum;@

- Aanwezigheid opdrachtomschrijving;@

- Aanwezigheid beoogd resultaat;@

- Aanwezigheid passend contract.@

* = wettelijke eis

# = onderstrepen ondernemerschap

@ = vanuit jurisprudentie afkomstig

Recente uitspraak Hoge Raad

Als er één of meer van de onderstaande kenmerken van loondienst in de feitelijke uitvoering ontbreken, is er naar waarschijnlijkheid géén sprake van loondienst en ben je dus ZZP'er

-Het verrichten van persoonlijke arbeid door de werknemer

-De uitbetaling van loon

-Een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer

Handhaving DBA wet bij kwaadwillende

De belastingdienst handhaaft momenteel alleen als ze je kwaadwillend zien of als je de aanwijzingen naar aanleiding van een controle niet opvolgt of als je bewust een situatie van evidente schijnzelfstandigheid hebt laten ontstaan of laat voortbestaan.Over de schrijver